maandag, mei 27, 2024

Privacyverklaring

BEGRIPSBEPALINGEN

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
 • bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht  of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;
 • bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
 • betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;
 • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens
 • verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens

BEREIK

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Dit reglement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten van Marja van den Berg en bezoekers op haar website www.kundalini-health.nl .

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Natuurgeneeskundigepraktijk Kundalini-health kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op haar website verstrekt.

Marja van den Berg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslacht
 • Uw locatiegegevens als u de website bezoekt
 • Gegevens over godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid
 • Uw IP adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Er worden uitdrukkelijk geen gegevens gevraagd over ras, politieke gezindheid, seksuele leven of het lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijke persoonsgegevens.

Wel worden gegevens gevraagd als godsdienst of levensovertuiging (indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst) en gezondheid. Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens worden alleen gevraagd als daar een wettelijke verplichting toe bestaat of deze nodig zijn voor de uitvoer van de overeenkomst.

GEGEVENSVERWERVING

Gegevens worden door Marja van den Berg verkregen doordat u formulieren invult en opstuurt of meeneemt naar uw afspraak bij Natuurgeneeksundige pratijk Kundalini Health.

Indien op andere wijze gegevens van u worden verworven krijgt u na de verwerving en de verwerking ervan een bericht waarbij u, afhankelijk van de soort persoonsgegevens en het doel ervan, uw toestemming kunt bevestigen of uw gegevens kunt verwijderen.

PRIVACY


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Marja van den Berg, als uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.  Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die Marja van den Berg, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Marja van den Berg doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 
Als uw behandelend therapeut heeft zij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Marja van den Berg heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

WAAROM Marja van den Berg UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Marja van den Berg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Marja van den Berg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten behandelingsopdracht.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde plekken.

Cookies

Op de website www.kundalini-health.nl van Marja van den Berg worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

Functionele cookies

Sessie cookies worden bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd. We onthouden deze sessie cookies alleen om tijdens een bezoek e.e.a. af te stemmen op uw voorkeuren.

Analytische cookies.

Google analytics

Marja van den Berg maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Marja van den Berg heeft Google geen toestemming gegeven om via www.kundalini-health.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking cookies

Marja van den Berg maakt geen gebruik van Tracking cookies.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marja van den Berg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG Marja van den Berg GEGEVENS BEWAART

Marja van den Berg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. De gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als Marja van den Berg vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Algemeen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marja_vdberg58@hotmail.com

Cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie mag worden verzonden. Indien u functionele cookies uitschakelt zullen een aantal functies op de website niet meer werken (zoals inloggen).

Reactietermijn

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ellen Snuverink zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een dergelijk verzoek en/ of bezwaar reageren.

Indien u een klacht heeft, die u niet met mij heeft kunnen oplossen, dan kunt u deze indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

BEVEILIGEN

Marja van den Berg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Laptop, telefoon en I-pad zijn voorzien van wachtwoorden. Uw dossiers zitten achter slot en grendel en met de hosting en backup provider worden er verwerkersovereenkomsten afgesloten.

De website www.kundalini-health.nl maakt geen gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat omdat hier geen persoonsgegevens in worden bijgehouden.

VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

www.kundalini-health.nl is een website van Marja van den Berg

De verantwoordelijke is Marja van den Berg

De verantwoordelijke is als volgt te bereiken:

Hongarenburg 222

2591XH Den Haag

Marja_vdberg58@hotmail.com

070-3479914

De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke kan een beheerder worden belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht bij kleinschalige persoonsgegevensverwerking zoals bij Marja van den Berg het geval is.

De verantwoordelijkheid van verantwoordelijke geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.

ONVOORZIEN

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

Back To Top